08/11/2023

KRUK po 3 kwartałach 2023 roku miał 757 mln zł zysku

Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym opublikował wyniki po 3 kwartale 2023. Zysk netto za 3 kwartały 2023 wyniósł 757 mln zł, więcej o 12% r/r. Spłaty z portfeli nabytych wyniosły 2,3 mld zł, wyższe o 19% r/r. Narastająco, jak i w każdym z kwartałów 2023 roku z osobna spłaty przekroczyły plany księgowe na każdym z rynków, a pozytywne odchylenie wpłat rzeczywistych od planowanych[i] w 3 kwartale 2023 wyniosło 91 mln zł, tj. 13%. EBITDA gotówkowa wyniosła 1,6 mld zł, więcej o 19% r/r.  Po 3 kwartałach 2023 Grupa KRUK osiągnęła przychody ogółem w łącznej wysokości 1,9 mld zł, tj. o 19% więcej r/r. Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły w tym okresie 1,7 mld zł, co stanowi wzrost o 21% r/r.

- Z przyjemnością mogę skomentować, że bardzo dobrze sobie radzimy - zysk po 3 kwartałach jest najwyższy w naszej historii i niemalże równy poziomowi z zeszłego, dla nas rekordowego, roku. Utrzymuje się również dobry trend spłat, nawet biorąc pod uwagę sezonowość wakacyjną, przede wszystkim w Hiszpanii. Przekraczamy plany księgowe i mamy istotne pozytywne odchylenia na spłatach. Na każdym z rynków intensywnie pracujemy, dzięki czemu ich kontrybucja do wyników na poziomie EBITDA i EBITDA gotówkowa jest pozytywna - powiedział Piotr Krupa, CEO i prezes KRUK S.A..

Z zainwestowanych 2 mld  zł przez KRUKa w tym okresie, aż 82% dotyczyło inwestycji poza Polską, z dominującym udziałem rynku hiszpańskiego. Również we Włoszech inwestycje KRUKa były istotne, a już po dniu bilansowym w październiku 2023, Grupa sfinalizowała m.in. umowy zakupu portfela forward flow niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o wartości nominalnej do 782 mln zł, co z kolei zapewni dopływ inwestycji w 2024 roku. Wskaźniki zadłużenia pozostają na umiarkowanym poziomie (wskaźnik dług netto/EBITDA gotówkowa to 2,3 ), przy wysokiej rentowności ( ROE LTM 24%[ii] ).

- Rozwijamy się intensywnie i jednocześnie z rozwagą. Nasze inwestycje, w ostatnich kwartałach zdominowane przez nakłady w Hiszpanii i Włoszech, są efektem zarówno naszej wciąż poprawiającej się doskonałości inwestycyjnej, jak i operacyjnej. Mamy bardzo dobre wyniki, relatywnie niskie zadłużenie i zdywersyfikowany dostęp do finansowania, co niewątpliwie daje nam dodatkową przewagę konkurencyjną. Przed nami najintensywniejszy okres roku, jak i operacjonalizacja planów na lata kolejne, w tym dalsza digitalizacja i rozwój kompetencji organizacji. Cieszę się na możliwości, jakie widzimy oraz szanse, jakie dają nam rynki europejskie, na których jesteśmy już obecni. Jest to też dobry moment, aby skorzystać z naszego doświadczenia i z rozwagą przygotować grunt pod kolejny, nowy kraj. – podsumowuje Piotr Krupa, CEO i prezes zarządu KRUK S.A.

 


[i] Pozycja odchylenia wpłat rzeczywistych od planowanych obejmuje: odchylenia wpłat rzeczywistych, zmniejszenia z tytułu wcześniejszej realizacji wpłat na sprawach zabezpieczonych, wpłaty od pierwotnego wierzyciela. Procentowe odchylenie liczone jest jako iloraz odchylenia wpłat rzeczywistych od planowanych do różnicy wpłat rzeczywistych i odchylenia wpłat rzeczywistych od planowanych

[ii] Za ostatnie 12 miesięcy

Przewiń do góry