04/08/2020

KRUK ogłasza zwołanie ZWZA i przedstawia szczegóły propozycji podziału zysku za 2019 rok

Ostatni dzień sierpnia 2020 roku został wyznaczony na datę przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRUK S.A. Spółka pierwszy raz w swojej historii przeprowadzi Walne Zgromadzenie w sposób zdalny. Giełdowi właściciele, obok zatwierdzenia sprawozdań za ubiegły rok i udzielenia członkom organów Spółki absolutorium, podejmą decyzję co do podziału zysku za rok 2019.

 

W ocenie zarządu Spółki sytuacja finansowa i płynnościowa Grupy jest na tyle dobra, że wypracowanym w ubiegłym roku zyskiem w części można podzielić się z akcjonariuszami Spółki.  Rekomendowana kwota w wysokości 95 mln zł może zostać wypłacona w formie skupu akcji własnych Spółki po cenie 350 zł za akcję. Oznacza to odkupienie do 271 tys. akcji od akcjonariuszy w celu ich umorzenia. Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie kierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki ze szczególnym uwzględnieniem akcjonariuszy mniejszościowych. Alternatywą do skupu dywidendowego będzie wypłata standardowej dywidendy w wysokości 5 zł na akcję.  

Rekomendacja Zarządu Spółki po czterech dniach od jej przyjęcia została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą KRUK S.A. Dodatkowo akcjonariusze i inwestorzy będą mogli przed Walnym Zgromadzeniem zapoznać się z najnowszymi wynikami Spółki za 1 półrocze 2020 roku, które zostaną opublikowane 27 sierpnia 2020 roku.

 

 - W dobie koronawirusa i w trosce o naszych akcjonariuszy zdecydowaliśmy się przeprowadzić Walne Zgromadzenie w sposób zdalny. Będziemy to robić pierwszy raz w naszej historii. Bezpieczeństwo ma dla mnie priorytetową wartość, stąd decyzja o elektronicznym odbyciu Walnego Zgromadzenia – komentuje Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. - Od dziś akcjonariusze mogą zapoznawać się ze szczegółami projektów uchwał na ZWZA, w tym dotyczących podziału zysku za 2019 rok i sposobu jego dystrybucji do właścicieli. W przypadku decyzji akcjonariuszy o przeprowadzeniu skupu akcji własnych będzie to pierwsza taka forma wypłaty dochodu w historii KRUKa, ale łącznie będzie to już szósty z rzędu rok oddawania akcjonariuszom części wypracowanych zysków. Z uwagi na dywidendowy charakter skupu akcji zależy nam na dobrym zrozumieniu jego zasad i 100% frekwencji akcjonariuszy. Szczególnie chcemy zadbać o indywidualnych, mniejszych inwestorów. Jako zarząd proponujemy modyfikację często stosowanej zasady zaokrąglania w dół przy dokonywaniu redukcji zapisów poprzez wprowadzenie zaokrąglenia w górę dla akcjonariuszy, którzy zaoferują lub zgłoszą do skupu mniej niż 70 akcji, a więcej niż 29 akcji. Progi 29 i 70 akcji zostały wyznaczone właśnie przy założeniu 100% zapisów na skup akcji i matematycznego zaokrąglenia w górę do pełnej akcji. Cena skupu jednej akcji powinna być wyższa od historycznych najwyższych notowań KRUKa na giełdzie tak, aby nawet dla tych akcjonariuszy, którzy nabywali akcje KRUKa po ponad 300 zł, skup dalej był atrakcyjny i miał cechy dywidendy. Oczywiście to w kompetencjach akcjonariuszy na WZA pozostaje decyzja dotycząca podziału zysku, jego sposobu realizacji i końcowych warunków. Z naszej strony chcielibyśmy przeprowadzić potencjalny proces skupu niezwłocznie po WZA z wybranym przez nas domem maklerskim – dodaje Piotr Krupa.  

 

W 2019 roku skonsolidowany zysk netto Grupy KRUK wyniósł 277 mln zł, a zysk Spółki KRUK S.A. 386 mln zł, z czego 95 mln zł zarząd Spółki chce przeznaczyć dla akcjonariuszy. Rekomendując wypłatę części zysku netto Spółki za rok 2019, zarząd uwzględnił w szczególności aktualną sytuację finansową i płynnościową Spółki, mniejszą aktywność inwestycyjną w 2020 roku, cele strategiczne Spółki, a także sytuację w Polsce i na świecie związaną z epidemią COVID-19. KRUK, będąc Spółką giełdową od 2011 roku, wypłacił dotychczas 288 mln zł dywidendy w okresie od 2015 do 2019 roku.

Przewiń do góry