17/11/2015

KRUK - Kurs na zysk

KRUK po raz kolejny zaoferuje obligacje publiczne, których oprocentowanie wyniesie 4,63%*. Zapisy na obligacje serii W2 zostaną przeprowadzone w dniach od 18 do 25 listopada. Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji wyniesie 30 mln zł. Podobnie jak w poprzednich emisjach, publiczna oferta obligacji została przygotowana z myślą o inwestorach indywidualnych.

Łączne oprocentowanie obligacji na poziomie 4,63%* będzie zmienne, ustalane na podstawie 3-miesięcznej stopy bazowej WIBOR, powiększonej o marżę w wysokości 2,90 p.p. Termin zapadalności obligacji wynosi 5 lat od daty przydziału.

Emisja obejmuje 300 tys. obligacji publicznych serii W2. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 zł i jest równa cenie nominalnej. Inwestorzy mogą złożyć minimalny zapis na 100 obligacji, czyli równowartość 10 000 zł. Zapisy będą przyjmowane przez konsorcjum Domu Maklerskiego BDM S.A. (Oferujący) oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (Członek konsorcjum). Listę Punktów Obsługi Klienta oraz informacje o sposobie zapisu na obligacje można znaleźć m.in. na stronach internetowych www.bdm.pl oraz http://pl.kruk.eu/dla-inwestora lub pod numerami telefonów: 800 312 124 (BDM) oraz (0) 71 790 22 80 (KRUK SA).

- Zdecydowaliśmy o wyjściu na rynek z kolejną emisją obligacji publicznych. Jednocześnie będzie to największą w naszej historii emisja dedykowana inwestorom indywidualnym - mówi Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Wpływy z emisji Obligacji serii W2 zostaną przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów należących do Grupy Kapitałowej KRUK. Ogłoszona na początku 2015 roku strategia rozwoju Grupy KRUK zakłada osiągnięcie do 2019 roku pozycji jednej z trzech największych firm zarządzania wierzytelnościami w Europie.

- Zakup naszych obligacji oznacza możliwość finansowania rozwoju jednej z najlepszych spółek na polskiej giełdzie. Inwestorzy indywidualni po raz kolejny mają możliwość nabycia obligacji od spółki z Wrocławia zdobywającej dziś Europę. W dłuższym terminie chcemy budować szeroką bazę inwestorów regularnie nabywających nasze obligacje - mówi Piotr Krupa, prezes Zarządu KRUK S.A.

Obligacje będą oferowane w ramach oferty publicznej na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym, opublikowanym 30 grudnia 2014 roku oraz Ostatecznych Warunkach Emisji, opublikowanych 17 listopada 2015 roku na stronie internetowej spółki www.kruksa.pl oraz na stronie internetowej Oferującego - Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

- Bardzo nasz cieszy, że możemy zaoferować inwestorom detalicznym możliwość finansowania rozwoju jednej z najlepiej ocenianych spółek giełdowych. Kruk w ostatnich latach nie tylko znacząco zwiększył skalę działalności pod względem geograficznym, generowanych przychodów i zysków, ale ma też pomysł na dalszy rozwój w kolejnych latach. Liczymy, że detaliczne obligacje Kruka będą cieszyły się dużym zainteresowaniem i wejdą na stałe do oferty produktów, do których dostęp będzie mieć szerokie grono inwestorów detalicznych - mówi Tomasz Lalik, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM.

KRUK S.A. jest liderem na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze. Wśród szerokiego grona partnerów biznesowych firmy są: banki, instytucje finansowe, telekomunikacyjne, mieszkaniowe, produkcyjne czy samorządowe. W 2011 roku spółka zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

KRUK, jako emitent, jest bardzo aktywny na rynku obligacji. Do dzisiaj Spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej ponad 1 150 mln zł, z czego ok. 460 mln zł zostało już wykupione zgodnie z harmonogramem. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji KRUK S.A. o łącznej wartości nominalnej ponad 560 mln zł z terminami wykupu w latach 2016-2021.

Ulotka obligacji serii W2:

http://pl.kruk.eu/gfx/kruk/userfiles/files/dla_inwestorow/kruk-ulotka-obligacje_w2.pdf

* Przykładowa kalkulacja. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów, która w dniu 09.11.2015 r. wynosiła 1,73%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii W2 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów z dnia 20.11.2015 r., powiększonej o marżę w wysokości 2,9 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii W2. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii W2 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie i Publicznej Ofercie Emitenta są: Prospekt Emisyjny, który został opublikowany w dniu 30.12.2014 r. i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii W2, które zostały opublikowane w dniu 17.11.2015 r. Dokumenty te są dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.kruksa.pl oraz www.bdm.pl.

Przewiń do góry