20/05/2021

KRUK emituje 70 mln zł obligacji dedykowanych inwestorom indywidualnym

KRUK w dniu 20 maja 2021 podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AK3. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 złotych, a łączna wartość nominalna tej serii obligacji będzie nie większa niż 70 mln złotych. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 4,0 punktu procentowego w skali rokuOfertę przeprowadzi powiększone o Bank Polska Kasa Opieki S.A (Biuro Maklerskie Pekao) konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Noble Securities, Michael / Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski BOŚ, Ipopema Securities oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

- To nasza druga  emisja w tym roku. Poprzednia, kiedy w lutym 2021 pozyskaliśmy 20 mln zł, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem sięgającym ponad 110 mln zł zapisów. Liczymy wiec na mocną aktywność Inwestorów i tym razem. Biznesowo nasze inwestycje w pierwszym kwartale tego roku były powyżej zakładanych celów i m.in. widząc budujący się potencjał na kolejne inwestycje, zdecydowaliśmy o emisji na 70 mln zł. Zapisy na serię obligacji AK3 o  stałym oprocentowaniu na poziomie 4,0% rocznie rozpoczną się 24 maja i potrwają do 8 czerwca 2021 - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A. – Do grona konsorcjantów dołączyło Biuro Maklerskie Pekao S.A. Jest to kolejna dobra wiadomość dla naszych inwestorów. Ja osobiście doceniam, że tak duży i doświadczony polski bank będzie oferował obligacje prospektowe KRUKa. Budujemy mocną pozycję zarówno w naszej branży jak i na rynku finansowym. - ocenia Piotr Krupa.

 

Oferta obligacji zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt VII Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 24 sierpnia 2020 roku. Na jego podstawie KRUK ma możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AK3 zostały opublikowane na stronie internetowej spółki www.kruksa.pl w zakładce „Obligacje” oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AK3 są Prospekt Emisyjny Podstawowy VII Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 25 sierpnia 2020 roku, Suplementy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AK3 opublikowane dnia 20.05.2021 roku i dostępne na stronie internetowej Emitenta: www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl. Zapisy na Obligacje serii AK3 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Przewiń do góry