24/01/2022

Dzisiaj ruszają zapisy na 50 mln zł obligacji KRUKa dla inwestorów indywidualnych

KRUK w dniu 20 stycznia 2022 podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AM2. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej w ramach VIII Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 100 złotych, a łączna wartość nominalna całej serii będzie wyniesie  50 mln złotych. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 3,30 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao, Dom Maklerski BOŚ S.A., Noble Securities S.A. oraz Ipopema Securities S.A.. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Rozpoczynamy zapisy na pierwszą w tym roku prospektową emisję dłużnych papierów wartościowych, dedykowaną inwestorom indywidualnym. Ostatnią, w grudniu 2021 roku, zamknęliśmy z rekordowym zainteresowaniem inwestorów i z uwagi na wielkość zapisów musieliśmy wówczas dokonać 79% redukcji zapisów. Na obecnie oferowane obligacje serii AM2 inwestorzy będą mogli składać zapisy pomiędzy 24 stycznia a 4 lutego 2022 - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. - Jesteśmy również aktywni na rynku obligacji kierowanych do instytucji,  podejmując decyzję  o przeprowadzeniu pierwszej w tym roku emisji  obligacji pod bezprospektowym programem, o czym spółka poinformowała raportem bieżącym w dniu 21 stycznia tego roku.  W ubiegłym roku mieliśmy zarówno rekordowe spłaty, jak i inwestycje. Początek tego roku jest intensywny, a my konsekwentnie chcemy dalej się rozwijać. Środki pozyskane z emisji obligacji, jak i ze źródeł bankowych, pomogą nam w realizacji naszych planów– kończy Piotr Krupa.

Oferta obligacji serii AM2 zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt VIII Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 3 września 2021 roku. Na jego podstawie KRUK ma możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AM2 zostały opublikowane na stronie internetowej spółki https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AM2 są Prospekt Emisyjny Podstawowy VIII Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 7 września 2021 roku, Suplementy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AM2 opublikowane dnia 20 stycznia 2022 roku i dostępne na stronie internetowej Emitenta: www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl. Zapisy na Obligacje serii AM2 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Przewiń do góry