05/09/2019

Dobre spłaty z portfeli własnych w Polsce i Rumunii oraz mocna EBITDA gotówkowa po pierwszym półroczu 2019 roku

KRUK opublikował wyniki finansowe za 1 poł. 2019 roku:

• Zysk netto w 1 półroczu 2019 roku wyniósł 167,0 mln zł i stanowił 51 proc. wyniku osiągniętego w 2018 roku. Wynik równocześnie był o 12 proc. niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W 2 kwartale wynik netto wyniósł 69,1 mln złotych.

• W 1 półroczu 2019 spłaty z portfeli własnych wyniosły 874,3 mln złotych i stanowiły 55 proc. wyniku poprzedniego roku. W drugim kwartale KRUK zrealizował 447,6 mln zł spłat i był to najlepszy kwartał w historii.

• Grupa KRUK w 1 półroczu 2019 r. zainwestowała 308,9 mln złotych w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 3,3 mld złotych. W drugim kwartale, inwestycje wyniosły 129,5 mln złotych przy wartości nominalnej 1,9 mld złotych. Nakłady obejmują transakcję zawarcia cesji wierzytelności z Getback Recovery S.R.L.. na rumuńskim rynku wtórnym. KRUK oczekuje, że zwroty z dokonanych inwestycji będą wyższe niż w przypadku zakupów dokonanych w ostatnich dwóch latach.

• KRUK w 1 półroczu 2019 roku wyemitował obligacje (w ramach ofert publicznej i prywatnych) o łącznej wartości nominalnej 190 mln złotych, potwierdzając zainteresowanie polskich inwestorów na instrumenty dłużne KRUKa. Ze wskaźnikiem długu odsetkowego netto do kapitałów własnych na poziomie 1,3x oraz elastycznym dostępem do finansowania, KRUK jest dobrze pozycjonowany do zwiększenia swojej aktywności inwestycyjnej w Polsce, Rumunii oraz pozostałych krajów Europy.

• 25 czerwca Walne Zgromadzenie KRUKa, zgodnie z rekomendacją zarządu, podjęło uchwałę dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki za 2018 rok w wysokości 5 zł na akcję, czyli łącznie 94,7 mln złotych. Wypłata dywidendy nastąpiła 10 lipca 2019 roku. Była to piąta z rzędu wypłata dywidendy – KRUK po raz pierwszy podzielił się z akcjonariuszami zyskiem za 2014 rok. Łącznie spółka wypłaciła 287,6 mln złotych.

- Zamknęliśmy pierwsze półrocze ze spłatami powyżej 874 mln złotych i mocną EBITDA gotówkową. Dobry wynik był wypadkową działalności w czterech segmentach geograficznych: Polsce, Rumunii, Włoszech oraz na pozostałych rynkach. W przypadku Polski i Rumunii odnotowaliśmy bardzo dobre spłaty i dokonaliśmy nieco niższych od oczekiwań inwestycji, jednak przy wyższych zakładanych zwrotach w przyszłości niż w latach 2016-2018. We Włoszech wstrzymaliśmy się z inwestycjami, skupiając na poprawie i rozwijaniu procesu operacyjnego - powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Wonga w wynikach KRUKa

Skonsolidowane wyniki KRUKa za pierwsze półrocze obejmują wyniki Wongi za maj i czerwiec, z uwagi na nabycie przez KRUKa 100% udziałów spółki w dniu 30 kwietnia 2019 roku. Wonga okresie od maja do czerwca udzieliła finansowania na kwotę 72 mln złotych, sprzedając 39,1 tys. produktów, co przełożyło się na portfel pożyczek o wartości 112,0 mln zł na koniec 1 poł. 2019 roku. Wyniki finansowe w okresie od maja do czerwca były zgodne z założeniami z biznesplanu z przed transakcji i wyniosły 9,7 mln zł przychodów oraz -0,4 mln zł EBITDA.

- Wyniki Wongi w pierwszych miesiącach są zgodne z oczekiwaniami zakładanymi przy akwizycji spółki. Zespół skupia się na budowie portfela klientów o niskim ryzyku. Przyglądamy się dalszemu rozwojowi spółki i potencjalnym zmianom na polskim rynku, które mogą istotnie zmienić niebankowy rynek pożyczek konsumenckich. Wonga koncertuje się na pozyskiwaniu klientów o niskim profilu ryzyka i w tym segmencie buduje swoją skalę. - powiedział Piotr Krupa.

Udana oferta obligacji

Już po zakończeniu półrocza, KRUK w całości uplasował pierwszą emisję obligacji publicznych w ramach VI Programu Emisji Obligacji. W ofercie o wartości 25 mln zł wzięło udział ponad tysiąc inwestorów, którzy złożyli zapisy na łączną kwotę 55,8 mln zł. Redukcja wyniosła ponad 55 proc. KRUK oferował 5-letnie obligacje serii AJ1 z szacowanym zmiennym oprocentowaniem w pierwszym okresie odsetkowym 5,22 proc. w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5 p.p.).

- Emisja w okresie wakacyjnym, kończąca się ponad dwukrotnie większym zainteresowanie, to jeden z największych sukcesów na polskim rynku obligacji publicznych od kilku lat. To zainteresowanie potwierdza zaufanie, jakim inwestorzy darzą KRUKa i przekonuje nas do kontynuowania aktywności na rynku obligacji publicznych - powiedział Piotr Krupa.

Przewiń do góry