28/05/2020

COVID-19 obniżył wyniki KRUKa w 1 kwartale o ponad 125 mln zł

KRUK w pierwszej części 2020 roku – podsumowanie:

 • COVID-19 i jego skutki negatywnie wpłynęły na spłaty z portfeli w okresie marzec-kwiecień 2020 rok;
 • Spłaty w kwietniu 2020 roku osiągnęły łącznie poziom 85% celu operacyjnego przyjętego na 2020 rok;
 • Negatywna aktualizacja wartości portfeli w 1 kwartale 2020 roku w kwocie 125 mln zł uwzględnia najlepszą wiedzę i doświadczenie na moment sporządzania prognoz;
 • Gotówkowo, 1 kwartał 2020 roku był rekordowy pod względem spłat i EBITDA gotówkowej*, która wyniosła 326 mln zł, czyli o 15% więcej rok do roku;
 • W związku z epidemią COVID-19 KRUK czasowo ograniczył inwestycje w nowe pakiety wierzytelności
 • KRUK spodziewa się wzrostu podaży portfeli pod koniec 2020 roku i w 2021 roku ;
 • KRUK jest dobrze przygotowany do aktywnego udziału we wzrostowym trendzie na rynkach, posiadając dobrą sytuację finansową i płynnościową;
 • KRUK prowadzi przegląd wydatków i wdraża oszczędności;
 • KRUK działa zgodnie z regulacjami prawnymi, normami i społeczną odpowiedzialnością biznesu - co jest szczególnie istotne teraz – w okresie COVID-19;

   

  KRUK pomimo rekordowych 477 mln zł spłat w I kwartale 2020 roku oraz rekordowej EBITDA gotówkowej* w wysokości 326 mln zł, uwzględnił w wynikach za 1 kwartał 2020r. wpływ pandemii COVID-19 w na spodziewane przyszłe wpłaty. W konsekwencji Grupa zaewidencjonowała negatywną aktualizację wyceny portfeli w wysokości -125 mln zł, co przełożyło się na skonsolidowaną stratę netto Grupy w wysokości 62 mln zł za 1 kwartał 2020 roku.

  - W wyniku skonsolidowanym Grupy KRUK, z uwagi na negatywny wpływ COVID-19 i jego skutków właściwie na każdym z rynków, obniżyliśmy prognozę spodziewanych wpłat. – komentuje Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. – Choć 1 kwartał był rekordowy pod względem spłat, które osiągnęły poziom 477 mln zł, to już w drugiej połowie marca odnotowaliśmy odchylenia od operacyjnych założeń. W kwietniu spłaty osiągnęły łącznie poziom 85% celu operacyjnego, który przyjęliśmy w budżecie roku 2020. Mimo, że sprawnie przeszliśmy na pracę zdalną i aż 95% naszych pracowników w ten sposób pracowało w ostatnich tygodniach, to negatywne obserwacje  i doświadczenia musieliśmy odzwierciedlić w aktualizacji wyceny portfeli.  Jest to nasza najlepsza wiedza na dzisiaj, ale  pełne skutki pandemii i jej negatywny wpływ są trudne do oszacowania.  – dodaje Piotr Krupa.

  EBITDA gotówkowa Grupy KRUK za 1 kwartał 2020 roku wyniosła 326 mln zł i była o 15% większa w stosunku do roku poprzedniego i najwyższa w historii Grupy. Sytuacja finansowa Grupy na koniec I kwartału 2020 roku oraz na dzień publikacji tego raportu jest stabilna. Kapitały własne Grupy KRUK na dzień 31 marca 2020 wyniosły blisko 2 mld zł, a poziom zadłużenia utrzymuje się na niskim poziomie (2,1 x dług netto/EBITDA gotówkowa). Wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych wzrosła od 31 grudnia 2019r. o 156 mln zł i na koniec 31 marca 2020 roku wyniosła 712 mln zł. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na 31 marca 2020 roku wyniosły w Grupie KRUK 236 mln zł i były większe o 86 mln zł od tych z końca ubiegłego roku.

  - Z uwagi na COVID-19 niestety niepewny jest wynik netto tego roku, ale jestem spokojny o sytuację finansową i płynność Grupy. Wypracowaliśmy rekordową EBITDA gotówkową za 1 kwartał tego roku, która jest aż o 15% większa od tej z 1 kwartału roku ubiegłego. Mamy wystarczającą ilość gotówki i dostępnych niewykorzystanych linii kredytowych – przydadzą się już niedługo, gdy zaczniemy w pełni inwestować w portfele, przy wzroście podaży wierzytelności na rynkach. Spodziewam się tego nie szybciej jak pod koniec tego roku. Dziś, w sposób zorganizowany i przemyślany, powracamy do pracy w biurach, a nasi doradcy terenowi zaczęli kontaktować się bezpośrednio z klientami. Paradoksalnie cała sytuacja wpłynęła na przyspieszenie niektórych prac nad rozwiązaniami dla naszych klientów, szczególnie -  rozwiązań on-line. Widzimy, że znaczenie tego kanału komunikacji, jak również korzystanie z e-kruka wzrosło i będzie rosnąć w przyszłości. COVID-19 wpłynął na nas wszystkich, ale systematycznie pracujemy aby wrócić na wzrostowy tor. - komentuje Piotr Krupa – Z myślą o wyniku 2020 roku przyglądamy się wydatkom i wdrażamy oszczędności.. Już zidentyfikowaliśmy potencjał obniżki kosztów operacyjnych i ogólnych 2-go kwartału 2020 roku w wysokości 41 mln zł w stosunku do budżetu i około 26 mln zł w stosunku do  kosztów 1 kwartału 2020 roku. Jednym z wielu elementów oszczędności jest obniżenie wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej o 25%, a menadżerów wyższego szczebla  o 20% na okres maj-lipiec 2020.

  Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – organizacja powołana przez ministra ds. finansów -  przeprowadziła w 1. kwartale w KRUKu audyt etyczny. KRUK otrzymał, podobnie jak w latach ubiegłych, od Komisji Etyki ZPF certyfikat potwierdzający stosowanie się do zasad etycznych. Działanie zgodnie z normami prawnym i etycznymi leży u podstaw funkcjonowania KRUKa, a potwierdzenie uzyskane od ZPF jest dla Spółki ważne, szczególnie w okresie pandemii.  W oparciu o zmiany w przepisach związanych z COVID-19, KRUK zamierza odbyć zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w późniejszym terminie tj. do 31 sierpnia 2020 r.  Przesunięcie terminu związane jest m.in. z przełożeniem rekomendacji dot. podziału zysku przez Zarząd KRUK S.A.

  - Od ponad 20 lat zmieniamy oblicze i wizerunek branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce i w Europie. Jesteśmy członkiem m.in. Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, United Nations Global Compact, PKPP Lewiatan i wielu innych organizacji. Uczestniczymy w działaniach, których celem jest zapewnienie jak najwyższych standardów obsługi klientów, czyli osób zadłużonych. KRUK działa zgodnie z regulacjami prawnymi, normami i społeczną odpowiedzialnością biznesu, co jest szczególnie istotne teraz, w okresie COVID-19. - komentuje Piotr KrupaMoją intencją jest, aby KRUK był spółką rozwijającą się i jednocześnie wypłacającą dochody do akcjonariuszy w wysokości zależnej od aktualnej sytuacji finansowej i rynkowej. Obecna sytuacja związana z COVID-19 utrudnia taką ocenę i stąd  decyzja o odłożeniu w czasie rekomendacji  w sprawie podziału zysku za 2019 rok. – zakończył Piotr Krupa.

  * EBITDA gotówkowa = EBITDA – przychody z portfeli nabytych + spłaty z portfeli nabytych

Poniżej dodatkowy filmowy komentarz - link do nagrania:

https://youtu.be/hBLekNvF8uM

Przewiń do góry