Klauzula informacyjna dla osoby, która zgłasza nadużycie

Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywanego RODO. W związku z tym informujemy, że przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. 

Administratorem Twoich danych jest KRUK S.A., z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 8 (KRUK). Do Administratora możesz skierować zapytanie kierując je na adres KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław lub na skrzynkę poczty elektronicznej info@kruksa.pl.

 

I Obsługa zgłoszenia - operacja przetwarzania danych osobowych

KRUK może otrzymywać informacje oraz dane osobowe w związku z informacją od osoby prywatnej:

 • online i anonimowo za pośrednictwem systemu zgłaszania nadużyć,

 • online za pośrednictwem formularza – osoba zgłaszająca podaje swoje imię, nazwisko, adres email,
 • pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na dedykowaną do zgłoszeń skrzynkę email Administratora lub na dowolną skrzynkę w organizacji Administratora albo adres korespondencyjny,
 • ustnie, w szczególności w ramach przeprowadzonego dochodzenia/weryfikacji informacji,

od 

 • sygnalisty/osoby zgłaszającej,
 • organu, urzędu, instytucji, agencji,
 • z jakiegokolwiek innego źródła.

Kategoria osób, których te dane dotyczą to:

 • sygnalista/osoba zgłaszająca,
 • podmiot zgłoszenia,
 • potencjalny świadek.

 

II Podstawy przetwarzania

Podanie przez sygnalistę/osobę zgłaszającą swoich danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, adresu, danych kontaktowych, jest dobrowolne. 

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia prawnego obowiązku Administratora. Ciąży na nas ustawowy obowiązek przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń o nadużyciach zgodnie z [art. 97d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623). 

Jeśli kontaktowałeś się z nami z zapytaniem albo wnioskiem z art. 15 RODO, mamy obowiązek udzielić Tobie żądanych informacji i w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe. 

 • art. 6 ust. 1 lit f RODO i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest możliwość weryfikacji otrzymanej od Ciebie informacji i przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia.

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji informacji i przeprowadzenia dochodzenia w przedmiocie zgłoszenia. 

Następujące podmioty mogą otrzymać od nas dane osobowe zgormadzone podczas czynności przetwarzania:

 • organy ścigania,
 • organy administracji rządowej, samorządowej,
 • agencje państwowe,
 • instytucje publiczne,
 • sądy.

 

III Przekazanie danych osobowych

Jeśli zgłosiłeś nam nadużycie, a zgłoszenie nie nastąpiło anonimowo, Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim np. organom ścigania, jeśli sobie tego nie życzysz. 

Jeśli jesteś objęty treścią zgłoszenia (osoba ewentualnie dopuszczające się nadużycia, świadek), Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w/w. podmiotom bez względu na to, czy wyrażasz na to zgodę. Wskazane podmioty mogą w określonych prawem przypadkach żądać od nas podania Twoich danych osobowych dla potrzeb prowadzonych w ich zakresie kompetencji postępowań, a my mamy wówczas prawny obowiązek takie dane im wskazać.

 

IV Okres przetwarzania

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest uzależniony od celu przetwarzania.

Jeśli:

a) przetwarzamy dane tylko do weryfikacji zgłoszenia ale nie prowadzimy dochodzenia i nie zgłaszamy organom na zewnątrz  z uwagi na brak podstaw, wówczas przetwarzamy dane przez rok od zakończenia wewnętrznej weryfikacji,

b) przetwarzamy dane w celu przeprowadzenia wewnętrznego dochodzenia ale nie wiąże się to z postępowaniem przed organem, wówczas przetwarzamy przez okres prowadzenia dochodzenia/weryfikacji, ale minimum przez rok,

c) przetwarzamy w związku z postępowaniem prowadzonym przed organami (np. ścigania) – do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.

 

V Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie w formie profilowania. Nie podejmujemy w stosunku do Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany. 

Zgodnie z RODO masz prawo:

 • Otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz ich kopię,  
 • Przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Ciebie w związku z zawarciem umowy lub przetwarzanych przez nas na podstawie Twojej zgody, 
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie Twoich danych. Pamiętaj jednak, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec powodów, z jakich wniosłeś sprzeciw, bądź wykażemy, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń jakie mamy wobec Ciebie.

Możesz także zażądać: 

 • Sprostowania swoich danych, gdy posiadamy dane nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne,
 • Usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacji, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; obowiązek usunięcia danych wynika z przepisów prawa; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych.
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, w sytuacji, gdy: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie danych będzie niezgodne z prawem ale nie będziesz chciał aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale będziesz ich potrzebował do obrony lub dochodzenia roszczeń, wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania są nadrzędne wobec powodów sprzeciwu. 

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem 

 • poczty elektronicznej na adres: info@kruksa.pl
 • telefonicznie dzwoniąc na numer: 800 700 020
 • pocztą tradycyjną na adres: KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław
 • osobiście, w trakcie kontaktu z naszym doradcą lub w siedzibie KRUK S.A. we Wrocławiu, przy ul. Wołowskiej 8.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do niego napisać na adres: Inspektor Ochrony Danych, KRUK S.A. ul. Wołowska 8, 51116 Wrocław, lub skontaktować się z mailowo: dpo@kruksa.pl.

 

Przewiń do góry