29/03/2024

Zapytanie ofertowe: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata 2025 – 2027 dla KRUK S.A.

Zapytanie ofertowe: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata 2025 – 2027 dla KRUK S.A.

Szanowni Państwo,

KRUK S.A. ma przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczął proces wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata 2025 – 2027 dla KRUK S.A. oraz wybranych spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK jak również do świadczenia dodatkowych usług dozwolonych niebędących badaniem sprawozdań finansowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu i zakresu zakupu oraz warunków składania oferty stanowią załącznik nr 1 oraz 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Prosimy o przedstawienie oferty na okres 3 letni (2025 – 2027).

Złożona przez Państwa oferta będzie podstawą do podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą KRUK S.A. dotyczącej wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych KRUK S.A., biorąc pod uwagę kryteria wyboru oferty opisane w załączniku nr 3.

Na Państwa oferty czekamy do 08.05.2024 r., do godz. 17:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Prosimy o przesyłanie ofert do poniżej wymienionych osób:

  1. Katarzyna Beuch – Przewodnicząca Komitetu Audytu Kruk S.A.; katarzyna.beuch@kruksa.pl;
  2. Monika Grudzień-Wiśniewska – Dyrektor ds. Rachunkowości i Podatków Grupy Kapitałowej Kruk; monika.grudzien-wisniewska@kruksa.pl;

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego zapytania prosimy o kierowanie pytań na adres mailowy: monika.grudzien-wisniewska@kruksa.pl lub kontakt pod numerem telefonu +48 71 790 29 14. Na ewentualne pytania czekamy do 06.05.2024 r., godz. 16:00. Pytania i wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Nie refundujemy żadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty np.  pokazami, prezentacjami. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi oferent.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem nr 4 „Klauzula antykorupcyjna”, prosimy o jego podpisanie
i odesłanie wraz z ofertą. Niniejszy wymóg nie dotyczy Dostawcy, który przedłożył już to zobowiązanie w toku innego postępowania zakupowego.

 

Zastrzegamy, iż KRUK S.A. ma prawo do swobodnej oceny, przyjęcia lub odrzucenia oferty, zmiany lub odwołania zapytania ofertowego oraz jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyn oraz do zmian w sposobie przeprowadzania postępowania. Informujemy również, iż jedynym potwierdzeniem przyjęcia Państwa oferty jest podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą KRUK S.A. dotyczącą wyboru biegłego rewidenta na lata 2025 – 2027 oraz podpisanie umowy na badanie przez Zarząd
KRUK S.A., a ewentualne wcześniejsze rozmowy lub informacje nie mogą być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy na badanie. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi KRUK S.A. – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

 

Z poważaniem,

 

Monika Grudzień-Wiśniewska

The Kruk Group Head of Taxation and Accounting Area

 

Wykaz załączników:

 

Załącznik nr 1 – Zakres i Terminy do zapytania ofertowego Grupy Kruk za lata 2025_2027

Załącznik nr 2 – Lista dokumentów składających się na ofertę

Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru firmy audytorskiej

Załącznik nr 4 – Klauzula antykorupcyjna

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 10 czerwca 2024 r. uchwałą Nr 23/2024 Rada Nadzorcza Spółki wybrała firmę PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 144, na biegłego rewidenta do zbadania jednostkowych sprawozdań finansowych KRUK S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej KRUK za lata obrotowe 2025 – 2027.

 

 

Przewiń do góry