O jakich danych mówimy?

Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku systemu e-KRUK (zwanego dalej „Systemem”) są to dane umożliwiające Twoją identyfikację, w szczególności takie jak: imię i nazwisko, numer sprawy, numer PESEL, adres poczty elektronicznej, jako niezbędne do korzystania z funkcjonalności Systemu.

Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych jest KRUK S.A., z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 8, KRS nr 0000240829. 
Do Administratora możesz skierować zapytanie na adres KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław lub na adres poczty elektronicznej: info@kruksa.pl.

Inspektor Danych Osobowych.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym prawach. Możesz do niego napisać na adres: Inspektor Ochrony Danych, KRUK S.A. ul. Wołowska 8,
51-116 Wrocław, lub skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: dpo@kruksa.pl

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z której zawarciem wiąże się akceptacja przez Ciebie regulaminu i korzystanie z Systemu lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem ww. umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO).
Możemy również przetwarzać Twoje dane w celu przesyłania przez nas treści marketingowych określonym kanałem komunikacji. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy udzieliłeś nam na to dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda).
Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w następujących celach:

 • Obsługi Twoich próśb i zapytań, polegającym na ich przyjmowaniu i rozpatrywaniu;
 • Badania jakości naszych usług, polegającym na dokonywaniu oceny satysfakcji z obsługi przez nas Twojej sprawy oraz kontroli czy podejmowane przez nas czynności wykonywane są  prawidłowo;
 • Badania Twoich preferencji, w tym poprzez profilowanie, polegające na dopasowaniu do Twoich potrzeb sposobu kontaktu z Tobą;
 • Obsługi konkursów.

Możemy również przetwarzać Twoje dane w  celu rozpatrywania Twoich reklamacji, co jest naszym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika on z:

 • Okresu niezbędnego do utrzymania konta w Systemie.
 • Okresu realizowania usługi.
 • Okresu obsługi reklamacji.
 • Okresu obsługi konkursu.
 • Właściwych przepisów prawa.

Ponadto możemy zachować Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do dochodzenia zaległych należności lub w przypadku konieczności podjęcia działań w związku z naruszeniem regulaminu Systemu lub powszechnie obowiązującego prawa.
W powyższych przypadkach, dane osobowe mogą być przechowywane także po usunięciu konta w Systemie , jednak nie dłużej niż przez okres potrzebny do zrealizowania powyższych celów.

W odniesieniu do celu dotyczącego przesyłania przez nas treści marketingowych, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych określonym kanałem komunikacji.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych możemy posłużyć się podwykonawcami, działającymi w naszym imieniu w trakcie wykonywania czynności, w szczególności podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne udostępniającym narzędzia teleinformatyczne. Nasi podwykonawcy będą przetwarzać dane wyłącznie w określonych przez nas celach, które opisujemy wyżej oraz wyłącznie na nasze polecenie. Przekazanie danych tym podmiotom może nastąpić z momentem podania tych danych w czasie rejestracji, a także później, przez czas, przez który przechowujemy dane dotyczące korzystania z Systemu.
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy, o której mowa wyżej.

Od kogo możemy otrzymywać Twoje dane?

W niektórych sytuacjach, pozyskujemy Twoje dane osobowe w sposób inny niż bezpośrednio od Ciebie. W zakresie naszej działalności związanej z zarządzaniem wierzytelnościami najczęściej pozyskujemy dane od pierwotnego wierzyciela na podstawie umowy przelewu wierzytelności.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Informujemy, że w ramach naszej działalności Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Profilowanie oznacza wykorzystanie Twoich danych osobowych w celu oceny Twoich preferencji co do sposobu oraz pory kontaktu w sprawie działania Systemu.

Przekazywanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Korzystamy z usług dostawców i partnerów poza EOG i związku z tym możliwe jest przekazywanie danych osobowych do krajów spoza EOG. Takie przekazanie danych osobowych może nastąpić na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, Art. 45, 46 RODO. Informacje o decyzjach Komisji UE stwierdzających odpowiedni stopień ochrony są dostępne  tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych oraz jak możesz z nich skorzystać?

W naszej działalności gwarantujemy możliwość realizacji uprawnień wynikających z RODO.
Zgodnie z RODO masz prawo:

 • Otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz ich kopię,
 • Przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Ciebie w związku z zawarciem umowy lub przetwarzanych przez nas na podstawie Twojej zgody,
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie Twoich danych. Pamiętaj jednak, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec powodów sprzeciwu, bądź wykażemy, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń jakie mamy wobec Ciebie.

Możesz także zażądać:

 • Sprostowania swoich danych, gdy posiadamy dane nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne.
 • Usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacji, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; obowiązek usunięcia danych wynika z przepisów prawa; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych.
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, w sytuacji, gdy:
  - kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. 
  - dane nie będą nam już potrzebne, ale będziesz ich potrzebował do obrony lub dochodzenia roszczeń, wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania są nadrzędne wobec powodów sprzeciwu.

Prosimy, zwróć uwagę, że zgodnie z RODO, nie usuniemy Twoich danych osobowych w takim zakresie w jakim ich przetwarzanie jest dla nas niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń. Natomiast na Twoje żądanie ograniczymy przetwarzanie Twoich danych, będziemy mogli nadal przetwarzać je w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania przez nas Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres: info@kruksa.pl
 • telefonicznie dzwoniąc na numer: 800 700 020
 • pocztą tradycyjną na adres: KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław
 • osobiście, w trakcie kontaktu z naszym doradcą lub w siedzibie KRUK S.A. we Wrocławiu, przy ul. Wołowskiej 8.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przewiń do góry