O jakich danych mówimy?

Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o dane umożliwiające Twoją identyfikację, w tym imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, adres do korespodencji, zawód.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych są poszczególne podmioty z Grupy KRUK, w zależności od tego, wobec którego z tych podmiotów istnieje zadłużenie bądz umowa, w sprawie którego/której się z nami kontaktujesz:

 • KRUK S.A., z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 8,
 • PROKURA Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (poprzednio: Prokura NS FIZ) z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 8, nr tel. (+48) 71 790 61 61,
 • P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (poprzednio: P.R.E.S.C.O. Investment I NS FIZ) z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 8,
 • Bison Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (poprzednio: Bison NS FIZ) z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 8,
 • Presco Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, 15 Boulevard F.W. Raiffeisen L-2411 Luksemburg,
 • SeCapital S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, 1B rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg. 

Do każdego z ww. Administratorów możesz skierować zapytanie kierując je na adres KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław lub na skrzynkę poczty elektronicznej info@kruksa.pl.

Inspektor Danych Osobowych

Każdy z ww. Administratorów wynzaczył Inspektora Danych Osobowych z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do niego napisać na adres: Inspektor Ochrony Danych, KRUK S.A. ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław, lub skontaktować się z mailowo: dpo@kruksa.pl

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w następujących celach:

 • windykacji zadłużenia, polegającym na ustalaniu i dochodzeniu roszczeń na drodze polubownej oraz postępowania sądowego i egzekucyjnego;
 • obsługi Twoich próśb i zapytań, polegającym na ich przyjmowaniu i rozpatrywaniu.

Możemy również przetwarzać Twoje dane w następujących celach: 

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy zawartej z naszym Klientem, którego reprezentujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • przechowywania informacji dla celów podatkowych i rachunkowych, co jest naszym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 • rozpatrywania Twoich reklamacji, co jest naszym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • wypełnienia przez nas obowiązków prawnych wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika on w przypadku windykacji zadłużenia zwykle z: 

 • terminu spłaty całości zadłużenia lub zakończenia windykacji z innego powodu, np. z powodu prawomocnego oddalenia przez sąd naszych żądań o spłatę zadłużenia, 

 • okresu trwania umowy – o ile taka została zawarta, 

 • okresu przedawnienia roszczeń związanych z windykacją zadłużenia lub wynikających z zawartej umowy

 • wymogów powszechnie obowiązującego prawa (np.  5 letni obowiązek przechowywania dokumentów księgowych, licząc od zamknięcia roku podatkowego).

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu marketingu produktów i usług, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane są przetwarzane przez KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 8, który zarządza wierzytelnościami wszystkich podmiotów z Grupy KRUK na podstawie umowy powierzenia przetwarzania w rozumieniu art. 28 RODO oraz przez podwykonawców jego usług.

Twoje dane mogą być  udostępniane podmiotom wspierającym proces dochodzenia zadłużenia, takim jak kancelarie prawne, kancelarie notarialne, kancelarie komornicze, firmy zajmujące się przechowywaniem i archiwizacją dokumentów, biura informacji gospodarczej, agencje detektywistyczne, biura numerów telefonicznych, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług informatycznych, teleinformatycznych i chmurowych, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, biura nieruchomości, maklerzy nieruchomości, zarządcy nieruchomości, urzędy administracji pastwowej i samorządowej, urzędy skarbowe, a także naszym konsultantom lub audytorom.

KRUK S.A. może przekazywać Twoje dane osobowe do innych podmiotów z Grupy KRUK w zakresie, w jakim jest do tego upoważniony lub zobowiązany poprzez przepisy prawa, w tym w szczególności poprzez przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu obsługi sprawy naszego Klienta, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości obsługi sprawy z powodu nieprzeprowadzonej prawidłowej identyfikacji Twojej osoby.

Od kogo możemy otrzymywać Twoje dane?

Zasadniczo Twoje dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie wskutek zgłoszenia Twojego zaangazowania w sprawie Klienta. W niektórych sytuacjach, pozyskujemy Twoje dane osobowe w sposób inny niż bezpośrednio od Ciebie, np. kiedy nasz Klient podaje nam dane kontaktowe do Ciebie lub otrzymujemy odpowiednie powiadomienie ze strony sądu, zakładu karnego itd. 

W przypadku, gdy zostało wszczęte lub toczyło się postepowanie egzekucyjne Twojego zadłużenia możemy również uzyskiwać lub aktualizować Twoje dane na podstawie informacji otrzymanych od komorników sądowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. Zdarzają się przypadki, że Twoje dane otrzymujemy od osób, które u wierzyciela pierwotnego były podane jako osoby do kontaktu. 

W powyższych przypadkach uzyskujemy z reguły następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, numeryczne dane identyfikacyjne (takie jak: PESEL, NIP, Regon, numer i seria dowodu osobistego), informacje dotyczące zadłużenia (takie jak: wysokość, składowe i tytuł zadłużenia), informacje dotyczące przebiegu windykacji zadłużenia (w tym o zawartych porozumieniach, złożonych reklamacjach, postępowaniu sądowym i egzekucyjnym), informacje o dokonanych płatnościach, informacje o zabezpieczeniach spłaty zadłużenia, informacje dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej (takie jak: źródła i wysokość dochodów, składniki majątku, w tym posiadane nieruchomości i ruchomości).

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w ramach naszej działalności Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie w formie profilowania. Nie podejmujemy w stosunku do Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany. 

Przekazywanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Korzystamy z usług dostawców i partnerów poza EOG i związku z tym możliwe jest przekazywanie danych osobowych do krajów spoza EOG. Takie przekazanie danych osobowych może nastąpić na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, Art. 45, 46 RODO. Informacje o decyzjach Komisji UE stwierdzających odpowiedni stopień ochrony są dostępne tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych oraz jak możesz z nich skorzystać?

W naszej działalności gwarantujemy możliwość realizacji uprawnień wynikających z RODO. 

Zgodnie z RODO masz prawo:

 • Otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz ich kopię.  
 • Przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Ciebie w związku z zawarciem umowy lub przetwarzanych przez nas na podstawie Twojej zgody. 
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie Twoich danych. Pamiętaj jednak, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec powodów sprzeciwu, bądź wykażemy, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń jakie mamy wobec Ciebie.

Możesz także zażądać: 

 • Sprostowania swoich danych, gdy posiadamy dane nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne.
 • Usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacji, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; obowiązek usunięcia danych wynika z przepisów prawa; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych.
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, w sytuacji, gdy: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie danych będzie niezgodne z prawem ale nie będziesz chciał aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale będziesz ich potrzebował do obrony lub dochodzenia roszczeń, wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania są nadrzędne wobec powodów sprzeciwu. 

Prosimy, zwróć uwagę, że zgodnie z RODO, nie usuniemy Twoich danych osobowych w takim zakresie w jakim ich przetwarzanie jest dla nas niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, np. żądania spłaty zadłużenia lub mamy prawny obowiązek ich przetwarzania, np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych. Jeżeli natomiast na Twoje żądanie ograniczymy przetwarzanie Twoich danych, będziemy mogli nadal przetwarzać je w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń. 

W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania przez Spółkę Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem: 

 •    poczty elektronicznej na adres: info@kruksa.pl
 •    telefonicznie dzwoniąc na numer: 800 700 020
 •    pocztą tradycyjną na adres: KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław
 •    osobiście, w trakcie kontaktu z naszym doradcą lub w siedzibie KRUK S.A. we Wrocławiu, przy ul. Wołowskiej 8.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przewiń do góry