O jakich danych mówimy?

Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o dane umożliwiające Twoją identyfikację, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe jak numer telefonu, adres e-mail oraz adres do korespondencji, w zależności od tego jakim kanałem się z nami kontaktujesz bądź my z Tobą.   

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest KRUK S.A., z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 8. 

Do ww. Administratora możesz skierować zapytanie kierując je na adres KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław lub na skrzynkę poczty elektronicznej info@kruksa.pl.

Inspektor Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do niego napisać na adres: Inspektor Ochrony Danych, KRUK S.A. ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław, lub skontaktować się z mailowo: dpo@kruksa.pl

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W zależności od kontekstu kontaktu z nami Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane np. na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit f RODO i prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu kontaktu z naszym Klientem. Zdarza się że posiadamy stare, nieaktualne albo niedokładne dane kontaktowe do naszych Klientów i kontaktujemy Ciebie bez takiej świadomości. Może się też zdarzyć, że nasz Klient poda nam Twój numer telefonu albo adres korespondencyjny jako kontakt do niego. 
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prowadzenia korespondencji i obsługi zapytania lub załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu korespondencji i załatwieniu zgłaszanych spraw.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia prawnego obowiązku Administratora. Zdarza się tak, jeśli kontaktowałeś nas z zapytaniem albo wnioskiem z art. 15 RODO. Wówczas mamy obowiązek udzielić Tobie informacji i w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest uzależniony od celu przetwarzania. W przypadku zapytań bądź reklamacji i wniosków na podstawie art. 15 RODO okres ten uzależniony jest od okresu przedawnienia roszczeń wynikających z ogólnych przepisów oraz okresu przedawnienia za naruszenia przepisów RODO. W przypadku pomyłkowego kontaktu z Tobą dane osobowe są usuwane w najszybszym możliwym czasie i przetwarzamy je ewentualnie w formie czarnej listy w celu uniknięcia ponownego kontaktu. Twoje dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom, które będziemy musieli zaangażować w obsługę np. Twojego zapytania albo wniosku. W związku z tym Twoje dane mogą być przekazywane naszym dostawcom usług informatycznych, teleinformatycznych i chmurowych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu usunięcia ich w naszej bazie, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości identyfikacji Twojej osoby i tym samym realizacji żądania na podstawie art. 15 i.n. RODO bądź Twojej reklamacji.  W celu prowadzenia korespondencji podanie danych osobowych jest wymagane. Brak podania danych osobowych wymaganych przez Administratora będzie skutkować niemożliwością prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy

Od kogo możemy otrzymywać Twoje dane?

Twoje dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie wskutek kontaktowania się z nami w Twojej sprawie. W niektórych sytuacjach, pozyskujemy Twoje dane osobowe w sposób inny niż bezpośrednio od Ciebie, np. Klient podał Twoje dane kontaktowe jako kontakt do siebie, nasz Klient zawarł umowę z operatorem telefonii komórkowej na numer z którego Ty korzystasz, Klient podał Twój adres zamieszkania jako swój własny, Klient podał Twój adres jako adres dostawy towaru. 

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w ramach naszej działalności Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie w formie profilowania. Nie podejmujemy w stosunku do Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany. 

Przekazywanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Korzystamy z usług dostawców i partnerów poza EOG i związku z tym możliwe jest przekazywanie danych osobowych do krajów spoza EOG. Takie przekazanie danych osobowych może nastąpić na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, Art. 45, 46 RODO.  Informacje o decyzjach Komisji UE stwierdzających odpowiedni stopień ochrony są dostępne tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych oraz jak możesz z nich skorzystać?

W naszej działalności gwarantujemy możliwość realizacji uprawnień wynikających z RODO. 

Zgodnie z RODO masz prawo:

 • Otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz ich kopię.  
 • Przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Ciebie w związku z zawarciem umowy lub przetwarzanych przez nas na podstawie Twojej zgody. 
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie Twoich danych. Pamiętaj jednak, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec powodów sprzeciwu, bądź wykażemy, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń jakie mamy wobec Ciebie.

Możesz także zażądać: 

 • Sprostowania swoich danych, gdy posiadamy dane nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne.
 • Usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacji, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; obowiązek usunięcia danych wynika z przepisów prawa; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych.
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, w sytuacji, gdy: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie danych będzie niezgodne z prawem ale nie będziesz chciał aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale będziesz ich potrzebował do obrony lub dochodzenia roszczeń, wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania są nadrzędne wobec powodów sprzeciwu. 

Prosimy, zwróć uwagę, że zgodnie z RODO, nie usuniemy Twoich danych osobowych w takim zakresie w jakim ich przetwarzanie jest dla nas niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, np. żądania spłaty zadłużenia lub mamy prawny obowiązek ich przetwarzania, np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych. Jeżeli natomiast na Twoje żądanie ograniczymy przetwarzanie Twoich danych, będziemy mogli nadal przetwarzać je w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń. 

W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania przez Spółkę Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem: 

 •    poczty elektronicznej na adres: info@kruksa.pl
 •    telefonicznie dzwoniąc na numer: 800 700 020
 •    pocztą tradycyjną na adres: KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław
 •    osobiście, w trakcie kontaktu z naszym doradcą lub w siedzibie KRUK S.A. we Wrocławiu, przy ul. Wołowskiej 8.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przewiń do góry