Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez KRUK S.A. wynikające z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w dalszej części zwanego „RODO”)

 

O jakich danych mówimy?

Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o dane umożliwiające Twoją identyfikację, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe jak numer telefonu, adres e-mail oraz adres do korespondencji. 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest KRUK S.A., z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 8. 

Do ww. Administratora możesz skierować zapytanie kierując je na adres KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław lub na skrzynkę poczty elektronicznej info@kruksa.pl.

Inspektor Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do niego napisać na adres: Inspektor Ochrony Danych, KRUK S.A. ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław, lub skontaktować się z mailowo: dpo@kruksa.pl

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe jako strony umowy oraz dane osobowe administratora umowy, osoby wykonującej umowę, reprezentanta, pełnomocnika lub osoby wskazanej do kontaktu  mogą być przez nas przetwarzane:

 • w zakresie niezbędnym do zawarcia i  wykonania umowy pomiędzy Administratorem, a Tobą jako Partnerem lub Dostawcą będącym stroną umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO), w pozostałych przypadkach pomiędzy Administratorem, a Tobą jako osobą która reprezentuje Partnera lub Dostawcę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO), czyli w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – jest to obowiązek, który wynika z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz  stosowania przyjętych zasady rachunkowości – jest to obowiązek, który wynika z przepisów ustawy o rachunkowości
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czyli w celu:
  • przygotowywania statystyk i raportów na własne potrzeby oraz w ramach grupy przedsiębiorstw,
  • rozpatrywania reklamacji oraz ustalania roszczeń, dochodzenia ich lub obrony,
  • zapewnia bezpieczeństwa osób i mienia Administratora, w tym zapewnia bezpieczeństwa w ramach powierzonych zadań, w szczególności zapobiegania nadużyciom,
  • weryfikacji, czy jesteś osobą fizyczną będącą reprezentantem lub beneficjentem rzeczywistym spółki wpisaną na krajowe i międzynarodowe listy sankcyjne, wobec której są stosowane środki ograniczające na podstawie krajowych i międzynarodowych  przepisów prawa w związku z obowiązującymi u Administratora regulacjami
 •  w celu prowadzenia innych działań, gdy mamy Twoją zgodę na przetwarzanie danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika on w przypadku umowy  zwykle z: 

 • okresu trwania umowy 
 • okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy
 • wymogów powszechnie obowiązującego prawa (np.  5 letni obowiązek przechowywania dokumentów księgowych, licząc od zamknięcia roku podatkowego).

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom wspierającym naszą działalność, takim jak spółki z grupy kapitałowej, podmioty świadczące usługi prawne i księgowe, operatorzy telekomunikacyjni, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty wspierające naszą infrastrukturę informatyczną, naszym konsultantom lub audytorom oraz organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa, takim jak: Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) oraz Organ właściwy w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości kontaktowania się z Tobą w tym celu. 

Od kogo możemy otrzymywać Twoje dane?

Zasadniczo Twoje dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie wskutek podania ich  przez Ciebie w stosownych zapisach umowy. W niektórych sytuacjach, pozyskujemy Twoje dane osobowe w sposób inny niż bezpośrednio od Ciebie, np. ktoś inny podaje Ciebie jako osobę do kontaktu ws zawarcia i realizacji umowy. Może to być Twój przełożony albo współpracownik. 

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w ramach naszej działalności Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie w formie profilowania. Nie podejmujemy w stosunku do Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany. 

Przekazywanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Korzystamy z usług dostawców i partnerów poza EOG i związku z tym możliwe jest przekazywanie danych osobowych do krajów spoza EOG. Takie przekazanie danych osobowych może nastąpić na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, Art. 45, 46 RODO. Informacje o decyzjach Komisji UE stwierdzających odpowiedni stopień ochrony są dostępne tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych oraz jak możesz z nich skorzystać?

W naszej działalności gwarantujemy możliwość realizacji uprawnień wynikających z RODO. 

Zgodnie z RODO masz prawo do:

 • otrzymania informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych oraz ich kopii (art. 15 RODO),
 • sprostowania danych, gdy są nieprawidłowe,  np. nieaktualne lub niekompletne (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),  w sytuacjach opisanych w art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania przez Spółkę Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem 

 •    poczty elektronicznej na adres: info@kruksa.pl
 •    telefonicznie dzwoniąc na numer: 800 700 020
 •    pocztą tradycyjną na adres: KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław
 •    osobiście, w trakcie kontaktu z naszym doradcą lub w siedzibie KRUK S.A. we Wrocławiu, przy ul. Wołowskiej 8.
Przewiń do góry