O jakich danych mówimy?

Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o dane umożliwiające Twoją identyfikację, w tym imię i nazwisko, miejsce urodzenia, imiona rodziców, numeryczne dane identyfikacyjne, takie jak: PESEL, NIP, Regon, numer i seria dowodu osobistego, dane adresowe i kontaktowe np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz w przypadku podpisu elektronicznego dane biometryczne umożliwiające jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej niezbędne do złożenia podpisu elektronicznego przy zawarciu z Tobą ugody z użyciem tabletu, takie jak: pozycja na ekranie, siła nacisku, czas składania podpisu, ruchy pióra nad ekranem. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane w celu windykacji zadłużenia będą to również informacje o dokonanych płatnościach oraz informacje o Twojej sytuacji finansowej i majątkowej jakie są w tym celu niezbędne, takie jak: źródła i wysokość dochodów, składniki majątku, w tym posiadane nieruchomości i ruchomości.

Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych są poszczególne podmioty z Grupy KRUK, w zależności od tego, wobec którego z tych podmiotów masz zadłużenie, z którym zawarłeś umowę lub któremu udzieliłeś zgody na przetwarzanie Twoich danych. Mogą więc to być:

• KRUK S.A., z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 8,
• PROKURA Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (poprzednio: Prokura NS FIZ) z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 8, nr tel. (+48) 71 790 61 61,
• Presco Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (poprzednio: P.R.E.S.C.O. Investment I NS FIZ) z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 8,
• Bison Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (poprzednio: Bison NS FIZ) z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 8,
• Presco Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu,15 Boulevard F.W. Raiffeisen L-2411 Luksemburg,
• SeCapital S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, 1B rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg. 

Do każdego z ww. Administratorów możesz skierować zapytanie kierując je na adres KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław lub na skrzynkę poczty elektronicznej  info@kruksa.pl.

Inspektor Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do niego napisać na adres: Inspektor Ochrony Danych, KRUK S.A. ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław, lub skontaktować się z mailowo: dpo@kruksa.pl. 

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w następujących celach:

 • windykacji zadłużenia, polegającym na ustalaniu i dochodzeniu roszczeń na drodze polubownej oraz postępowania sądowego i egzekucyjnego;
 • obsługi Twoich próśb i zapytań, polegającym na ich przyjmowaniu i rozpatrywaniu; 
 • badania jakości naszych usług, polegającym na dokonywaniu oceny satysfakcji z obsługi przez nas Twojej sprawy oraz kontroli czy podejmowane przez nas czynności wykonywane są  prawidłowo;
 • badania Twoich preferencji, w tym poprzez profilowanie, polegającym na dopasowania do Twoich potrzeb sposobu kontaktu z Tobą oraz doborze optymalnej dla Ciebie oferty i sposobu spłaty zadłużenia.
 • wyceny wierzytelności oferowanych administratorowi do zakupu przez zbywcę wierzytelności (proces wyceny wierzytelności zaoferowanych do nabycia) przez okres niezbędny dla realizacji celu.
 • weryfikacji, czy jesteś osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą fizyczną będącą reprezentantem lub beneficjentem rzeczywistym spółki wpisaną na krajowe i międzynarodowe listy sankcyjne, wobec której są stosowane środki ograniczające na podstawie krajowych i międzynarodowych przepisów prawa w związku z obowiązującymi u Administratora regulacjami

Możemy również przetwarzać Twoje dane w następujących celach: 

 • marketingowym, w szczególności w celu przedstawienia Ci oferty związanej z Twoimi finansami, w przypadku gdy udzieliłeś nam na to dobrowolnej zgody; podstawą prawną przetwarzania jest więc Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy zawartej z Tob ,m.in. z wykorzystaniem danych biometrycznych, które pozwalają nam na jednoznaczną identyfikację Twojego podpisu elektronicznego przy zawieraniu ugody z użyciem tabletu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przechowywania informacji dla celów podatkowych i rachunkowych, co jest naszym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 • rozpatrywania Twoich reklamacji, co jest naszym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • wypełnienia przez nas obowiązków prawnych wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika on w przypadku windykacji zadłużenia zwykle z: 

 • terminu spłaty całości zadłużenia lub zakończenia windykacji z innego powodu, np. z powodu prawomocnego oddalenia przez sąd naszych żądań o spłatę zadłużenia, 
 • okresu trwania umowy – o ile taka została zawarta, 
 • okresu przedawnienia roszczeń związanych z windykacją zadłużenia lub wynikających z zawartej umowy
 • wymogów powszechnie obowiązującego prawa (np.  5 letni obowiązek przechowywania dokumentów księgowych licząc od zamknięcia roku podatkowego).

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu marketingu produktów i usług, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. 

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane są przetwarzane przez KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 8, który zarządza wierzytelnościami wszystkich podmiotów z Grupy KRUK na podstawie umowy powierzenia przetwarzania w rozumieniu art. 28 RODO oraz przez podwykonawców jego usług.

Twoje dane mogą być  udostępniane podmiotom wspierającym proces dochodzenia zadłużenia, takim jak kancelarie prawne, kancelarie notarialne, kancelarie komornicze, firmy zajmujące się przechowywaniem i archiwizacją dokumentów, biura informacji gospodarczej, agencje detektywistyczne, biura numerów telefonicznych, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług informatycznych, teleinformatycznych i chmurowych, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, biura nieruchomości, maklerzy nieruchomości, zarządcy nieruchomości, urzędy administracji państwowej i samorządowej, urzędy skarbowe, , a także inne organy i podmioty, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa, takie jak: Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) a także naszym konsultantom lub audytorom.

KRUK S.A. może przekazywać Twoje dane osobowe do innych podmiotów z Grupy KRUK w zakresie, w jakim jest do tego upoważniony lub zobowiązany poprzez przepisy prawa, w tym w szczególności poprzez przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Od kogo możemy otrzymywać Twoje dane?

W niektórych sytuacjach, pozyskujemy Twoje dane osobowe w sposób inny niż bezpośrednio od Ciebie. W zakresie naszej działalności związanej z zarządzaniem wierzytelnościami najczęściej pozyskujemy dane od pierwotnego wierzyciela na podstawie umowy przelewu wierzytelności. 

Twoje dane osobowe mogą nam zostać przekazane przez zbywcę wierzytelności  w procesie wyceny wierzytelności zaoferowanych do nabycia.

Ponieważ jesteśmy zobowiązani dbać o aktualność Twoich danych, mogą one być aktualizowane na podstawie informacji uzyskiwanych z ogólnie dostępnych baz, takich jak KRS, CEiDG, GUS, CRBR, księgi wieczyste, biura numerów telefonicznych, powszechnie dostępne strony internetowe, Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA – po wykazaniu interesu prawnego, oraz na podstawie ustaleń dokonanych przez naszych doradców, np. w wyniku wizyt terenowych w Twoim miejscu zamieszkania lub też ustaleń dokonanych przez agencje detektywistyczne w przypadku zlecenia im takiej usługi.  
W przypadku, gdy zostało wszczęte lub toczyło się postepowanie egzekucyjne Twojego zadłużenia możemy również uzyskiwać lub aktualizować Twoje dane na podstawie informacji otrzymanych od komorników sądowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. Zdarzają się przypadki, że Towje dane otrzymujemy od osób, które u wierzyciela pierwotnego były podane jako osoby do kontaktu. 

W powyższych przypadkach uzyskujemy z reguły następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, numeryczne dane identyfikacyjne (takie jak: PESEL, NIP, Regon, numer i seria dowodu osobistego), informacje dotyczące zadłużenia (takie jak: wysokość, składowe i tytuł zadłużenia), informacje dotyczące przebiegu windykacji zadłużenia (w tym o zawartych porozumieniach, złożonych reklamacjach, postępowaniu sądowym i egzekucyjnym), informacje o dokonanych płatnościach, informacje o zabezpieczeniach spłaty zadłużenia, informacje dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej (takie jak: źródła i wysokość dochodów, składniki majątku, w tym posiadane nieruchomości i ruchomości).

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w ramach naszej działalności Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Profilowanie oznacza wykorzystanie Twoich danych osobowych w celu oceny Twoich preferencji co do sposobu  oraz pory kontaktu w sprawie spłaty zadłużenia, np. czy chciałbyś kontaktować się z nami telefonicznie (oraz w jakich godzinach), osobiście czy wyłącznie listownie, dopasowania optymalnej dla Ciebie oferty spłaty zadłużenia, np. czy i w jakiej wysokości byłbyś zainteresowany spłatą zadłużenia w ratach, oraz analizy sposobu dochodzenia spłaty zadłużenia, tj. polubownie czy na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Decyzje o rozłożeniu Twojego zadłużenia na raty mogą być również podejmowane w sposób zautomatyzowany. Decyzje takie podejmowane będą w ten sposób po uzyskaniu Twojej zgody oraz na podstawie zadeklarowanej przez Ciebie liczby i wysokości rat oraz terminu wpłaty pierwszej raty. W oparciu o te informacje oraz określone w systemie informatycznym warunki, na jakich w naszej ocenie możliwe jest rozłożenie Twojego zadłużenia na raty, zostaje podjęta decyzja o zaproponowaniu bądź odmowie zaproponowania ugody lub innego produktu ratalnego. 

Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji przysługuje Ci prawo do uzyskania interwencji i zgłoszenia nam swojego stanowiska w sprawie decyzji dotyczącej rozłożenia zadłużenia na raty. Możesz więc nie zgodzić się z automatyczną decyzję podjętą w Twojej sprawie składając reklamację, która zostanie rozpatrzona przez naszego pracownika upoważnionego do podejmowania decyzji. 

Przekazywanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Korzystamy z usług dostawców i partnerów poza EOG i związku z tym możliwe jest przekazywanie danych osobowych do krajów spoza EOG. Takie przekazanie danych osobowych może nastąpić na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, Art. 45, 46 RODO. Informacje o decyzjach Komisji UE stwierdzających odpowiedni stopień ochrony są dostępne  tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych oraz jak możesz z nich skorzystać?

W naszej działalności gwarantujemy możliwość realizacji uprawnień wynikających z RODO. 
Zgodnie z RODO masz prawo:

 • Otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz ich kopię,  
 • Przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Ciebie w związku z zawarciem umowy lub przetwarzanych przez nas na podstawie Twojej zgody, 
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie Twoich danych. Pamiętaj jednak, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec powodów sprzeciwu, bądź wykażemy, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń jakie mamy wobec Ciebie.

Możesz także zażądać: 

 • Sprostowania swoich danych, gdy posiadamy dane nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne,
 • Usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacji, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; obowiązek usunięcia danych wynika z przepisów prawa; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych.
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, w sytuacji, gdy: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie danych będzie niezgodne z prawem ale nie będziesz chciał aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale będziesz ich potrzebował do obrony lub dochodzenia roszczeń, wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania są nadrzędne wobec powodów sprzeciwu. 

Prosimy, zwróć uwagę, że zgodnie z RODO, nie usuniemy Twoich danych osobowych w takim zakresie w jakim ich przetwarzanie jest dla nas niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, np. żądania spłaty zadłużenia lub mamy prawny obowiązek ich przetwarzania, np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych. Jeżeli natomiast na Twoje żądanie ograniczymy przetwarzanie Twoich danych, będziemy mogli nadal przetwarzać je w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń. 

W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania przez Spółkę Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem 

 •  poczty elektronicznej na adres: info@kruksa.pl
 • telefonicznie dzwoniąc na numer: 800 700 020
 • pocztą tradycyjną na adres: KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław
 • osobiście, w trakcie kontaktu z naszym doradcą lub w siedzibie KRUK S.A. we Wrocławiu, przy ul. Wołowskiej 8.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przewiń do góry