O jakich danych mówimy?
Twoje Dane osobowe imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail są przetwarzane w celu przesłania newslettera. 

Administrator danych osobowych.
Administratorem Twoich danych jest KRUK S.A., z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 8. 
Do ww. Administratora możesz skierować zapytanie kierując je na adres KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław lub na skrzynkę poczty elektronicznej  info@kruksa.pl.

Inspektor Danych Osobowych.
Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do niego napisać na adres: Inspektor Ochrony Danych, KRUK S.A. ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław, lub skontaktować się z mailowo: dpo@kruksa.pl. 

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy ponieważ wyraziłeś chęć otrzymywania od nas newslettera a podstawą prawną jest  art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. Twoja zgoda. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe są przechowywane przez okres prenumeraty.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom, które będziemy musieli zaangażować w obsługę usługi.  W związku z tym Twoje dane mogą być przekazywane naszym dostawcom usług informatycznych, teleinformatycznych i chmurowych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wysyłki newslettera.

Od kogo możemy otrzymywać Twoje dane?
Twoje dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Informujemy, że w ramach naszej działalności Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie w formie profilowania. Nie podejmujemy w stosunku do Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany. 

Przekazywanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
Korzystamy z usług dostawców i partnerów poza EOG i związku z tym możliwe jest przekazywanie danych osobowych do krajów spoza EOG. Takie przekazanie danych osobowych może nastąpić na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, Art. 45, 46 RODO.  Informacje o decyzjach Komisji UE stwierdzających odpowiedni stopień ochrony są dostępne  tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych oraz jak możesz z nich skorzystać?
W naszej działalności gwarantujemy możliwość realizacji uprawnień wynikających z RODO. 
Zgodnie z RODO masz prawo:

• Otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz ich kopię,  
• Przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Ciebie w związku z zawarciem umowy lub przetwarzanych przez nas na podstawie Twojej zgody, 
• Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie Twoich danych. Pamiętaj jednak, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec powodów sprzeciwu, bądź wykażemy, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń jakie mamy wobec Ciebie.

Możesz także zażądać: 

• Sprostowania swoich danych, gdy posiadamy dane nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne,
• Usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacji, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; obowiązek usunięcia danych wynika z przepisów prawa; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych.
• Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, w sytuacji, gdy: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie danych będzie niezgodne z prawem ale nie będziesz chciał aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale będziesz ich potrzebował do obrony lub dochodzenia roszczeń, wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania są nadrzędne wobec powodów sprzeciwu. 

W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania przez Spółkę Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem 

   • poczty elektronicznej na adres: info@kruksa.pl
   • telefonicznie dzwoniąc na numer: 800 700 020
   • pocztą tradycyjną na adres: KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław
   • osobiście, w trakcie kontaktu z naszym doradcą lub w siedzibie KRUK S.A. we Wrocławiu, przy ul. Wołowskiej 8.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Przewiń do góry