O jakich danych mówimy?

Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o dane umożliwiające Twoją identyfikację, w tym imię i nazwisko, date urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, ewentualnie numer i serie dowodu osobistego, zdjecie, dane kontakotwe jak numer telefonu, adres e-mail oraz adres do korespondencji. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania umowy pracy będą to również informacje o edukacji i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, informacje o członkach rodziny i stanie zdrowia. W zależności od tego, jakie informacje otrzymamy od Ciebie, mogą to być dane o sytuacji rodzinnej i stanie cywilnym. Przetwarzamy informacje o ocenach pracowniczych i wynagrodzeniu. 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest KRUK S.A., z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 8. 

Do ww. Administratora możesz skierować zapytanie kierując je na adres KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław lub na skrzynkę poczty elektronicznej info@kruksa.pl.

Inspektor Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do niego napisać na adres: Inspektor Ochrony Danych, KRUK S.A. ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław, lub skontaktować się z mailowo: dpo@kruksa.pl

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane na art. 6 ust. 1 lit b RODO w zakresie niezbędnym do wykonania umowy pracy lub współprac oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu spęłnienia obowiązków pracodawcy względem pracownika i instutucji nałożonych na pracodawcę drogą ustaw i rozporządzen. W zakresie oceń pracowniczych przestwarzamy dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 lit f RODO w uzasadnionym prawnym interesie Administratora w gromadzeniu i weryfikacji ocen pracy pracownika.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika on w przypadku umowy pracy zwykle z: 

 • okresu przedawnienia roszczeń związanych z stosunkiem pracy
 • przepisów o przechowywaniu akt pracowniczych 
 • wymogów powszechnie obowiązującego prawa (np.  5 letni obowiązek przechowywania dokumentów księgowych licząc od zamknięcia roku podatkowego).

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom z Grupy KRUK oraz innym podmiotom wspierającym proces obsługi kadrowej jak również dostawcom usług informatycznych, teleinformatycnych i chmurowych. Twoje dane osobowe są przekazywane urzędom skarbowym i Narodowemu Funduszowi Zdrowia w ustawowo określonym zakresie. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane bankom w celu wypłaty wynagordzenia i podmiotom, które na mocy prawomocnego tytułu wykonawczego mają prawo zająć wynagrodzenie. W zależności od obejmowanego stanowiska Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym audytorom in konsultantom. 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu wykonania umowy pracy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości wykonania umowy i obowiązków ciążących na pracodawcy. 

Od kogo możemy otrzymywać Twoje dane?

Zasadniczo Twoje dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie wskutek zgłoszenie przez Ciebie stosownej kandydatury i złożenia oświadczeń i kwestionariuszy.  W niektórych sytuacjach, pozyskujemy Twoje dane osobowe w sposób inny niż bezpośrednio od Ciebie, np. kiedy zewnętrzny rekruter obsługuje nasz proces rekrutacyjny. Ponadto możemy otrzymywać Twoje dane osobowe od podmiotów takich jak placówki służby zdrowia, urzędy skarobowe, komornicy, banki i współpracownikcy.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w ramach naszej działalności Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie w formie profilowania. Nie podejmujemy w stosunku do Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany. 

Przekazywanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Korzystamy z usług dostawców i partnerów poza EOG i związku z tym możliwe jest przekazywanie danych osobowych do krajów spoza EOG. Takie przekazanie danych osobowych może nastąpić na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, Art. 45, 46 RODO.  Informacje o decyzjach Komisji UE stwierdzających odpowiedni stopień ochrony są dostępne tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych oraz jak możesz z nich skorzystać?

W naszej działalności gwarantujemy możliwość realizacji uprawnień wynikających z RODO. 
Zgodnie z RODO masz prawo:

 • Otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz ich kopię. 
 • Przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Ciebie w związku z zawarciem umowy lub przetwarzanych przez nas na podstawie Twojej zgody. 
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie Twoich danych. Pamiętaj jednak, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec powodów sprzeciwu, bądź wykażemy, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń jakie mamy wobec Ciebie.

Możesz także zażądać: 

 • Sprostowania swoich danych, gdy posiadamy dane nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne.
 • Usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacji, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; obowiązek usunięcia danych wynika z przepisów prawa; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych.
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, w sytuacji, gdy: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie danych będzie niezgodne z prawem ale nie będziesz chciał aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale będziesz ich potrzebował do obrony lub dochodzenia roszczeń, wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania są nadrzędne wobec powodów sprzeciwu. 

Prosimy, zwróć uwagę, że zgodnie z RODO, nie usuniemy Twoich danych osobowych w takim zakresie w jakim ich przetwarzanie jest dla nas niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, np. żądania spłaty zadłużenia lub mamy prawny obowiązek ich przetwarzania, np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych. Jeżeli natomiast na Twoje żądanie ograniczymy przetwarzanie Twoich danych, będziemy mogli nadal przetwarzać je w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń. 

W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania przez Spółkę Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem: 

 •    poczty elektronicznej na adres: info@kruksa.pl
 •    telefonicznie dzwoniąc na numer: 800 700 020
 •    pocztą tradycyjną na adres: KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław
 •    osobiście, w trakcie kontaktu z naszym doradcą lub w siedzibie KRUK S.A. we Wrocławiu, przy ul. Wołowskiej 8.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przewiń do góry